slideleft
ALPHASHOT MICRO

ขนาดสินค้าที่รองรับ : 18x16x15 cm [WxHxD]
น้ำหนักสินค้าที่รองรับ : 1 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D & 360°

ALPHASHOT 360

ขนาดสินค้าที่รองรับ :
 30x30x25 cm [WxHxD]
น้ำหน้กสินค้าที่รองรับ : 3 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D & 360°

ALPHASHOT XL PRO

ขนาดสินค้าที่รองรับ :
 30x50x70 cm [DxWxH]
น้ำหน้กสินค้าที่รองรับ : 25 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D & 360°

ALPHASHOT XL 2D

ขนาดสินค้าที่รองรับ :
 50x70x30 cm [WxHxD]
น้ำหน้กสินค้าที่รองรับ : 40 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D

ALPHATABLE

ขนาดสินค้าที่รองรับ :
165x112 [WxH]
น้ำหน้กสินค้าที่รองรับ : 20 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D

ALPHASHOT XL WINE

ขนาดสินค้าที่รองรับ : 30x50x70 cm [DxWxH] น้ำหนักสินค้าที่รองรับ : 25 kg สำหรับถ่ายภาพ : 2D & 360°

ALPHASHOT XL LED

ขนาดสินค้าที่รองรับ :
 30x50x70 cm [DxWxH]
น้ำหน้กสินค้าที่รองรับ : 25 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D & 360°

ALPHADESK

ขนาดสินค้าที่รองรับ : 85x70 [DxW]
น้ำหนักสินค้าที่รองรับ : 10 kg
สำหรับถ่ายภาพ : 2D

ALPHASTUDIO XXL

ขนาดสินค้าที่รองรับ : 70x100x180 cm [DxWxH] น้ำหนักสินค้าที่รองรับ : 100 kg สำหรับถ่ายภาพ : packshot, video & 360°

slideright